• Gratis verzenden vanaf €59,95 Gratis verzenden vanaf €59,95
  • Binnen 14 dagen retourneren Binnen 14 dagen retourneren
  • Niet goed, geld terug (bij online) Niet goed, geld terug (bij online)

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Be.So.Different. Hierin wordt beschreven welke regels gelden voor verkopen die plaatsvinden via de website van Be.So.Different.

1. Be.So.Different
Be.So.Different is een detailhandel in kleding, mode-artikelen, huis- en tuinartikelen. Be.So.Different is gevestigd aan de Pannekoekstraat 39 A (3011 LC) te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57501777.

2. Winkel en Webwinkel
Be.So.Different exploiteert zowel een winkel aan de Pannekoestraat 39 A (3011 LC) te Rotterdam als een webwinkel via de website www.besodifferent.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten die wordt gesloten via de website.

3. Producten
Op de website worden producten aangeboden door Be.So.Different. Afbeeldingen van producten kunnen door technische redenen afwijkingen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid. Be.So.Different is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen. Evenmin kan Be.So.Different aansprakelijk worden gehouden voor kennelijke verschrijvingen of tekstuele fouten in de omschrijving van de kenmerken van de producten of de bij de producten vermelde prijzen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De aangeboden producten gelden slecht voor zolang de voorraad strekt. Wanneer na het sluiten van een koopovereenkomst blijkt dat een product niet langer op voorraad is, wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk kennis gegeven. Be.So.Different vergoedt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving, het door de klant voor het betreffende product betaalde.

4. Koopovereenkomst
Voor het sluiten van een koopovereenkomst dienen de gewenste producten op de website te worden geselecteerd en het bestelproces, zoals ingericht op de website, volledig te worden doorlopen. De koopovereenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Be.So.Diffferent van de bestelling van de klant. De klant ontvangt een bevestiging van de koopovereenkomst per e-mail. De koopovereenkomst wordt uitgevoerd zodra betaling van de prijs door Be.So.Different is ontvangen.

5. Prijs en betaling
De door de klant voor de producten te betalen prijs is inclusief BTW en aflever-/bezorgkosten. De aflever-/bezorgkosten staan vermeld in de bevestiging van de koopovereenkomst. De prijs is bij vooruitbetaling verschuldigd en kan worden betaald door middel van IDEAL of creditcard.

Voor de verwerking van de betaling is Be.So.Different afhankelijk van derde partijen. Be.So.Different is niet aansprakelijk voor fouten in de verwerking van de betaling of de gevolgen daarvan, voor zover deze fouten zijn veroorzaakt door technische storingen, dan wel zijn toe te rekenen aan een handelen of nalaten van de klant of de derde partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling, dan wel het gevolg zijn van andere omstandigheden die behoren tot de risicosfeer van de klant of de betrokken derde partij.

6. Aflevering en bezorging
De aflevering van de producten vindt plaats door het afhalen van de producten door de klant op het adres van de winkel, dan wel bezorging van de producten op het door de klant opgegeven adres. Voor de bezorging van producten maakt Be.So.Different gebruik van derde partijen. De producten zijn voor risico van de klant op het moment van aflevering dan wel bezorging. Onder ‘moment van bezorging’ wordt verstaan, de eerste aanbieding van de producten op het door de klant opgegeven adres.

De aflevering vindt plaats zo spoedig mogelijk na de acceptatie van de bestelling en in ieder geval binnen dertig dagen na de bestelling. Afwijkende termijnen die staan vermeld op de website of in de bevestiging van de koopovereenkomst zijn slechts indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

7. Bedenktijd
Gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de producten heeft de klant het recht de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn vangt aan op de eerste dag na aflevering, dan wel de eerste aanbieding van de producten op het door de klant opgegeven adres.

8. Ontbinding tijdens bedenktijd
Ontbinding vindt plaats door het verzenden van een schriftelijke verklaring van de klant aan Be.So.Different. Verzending kan ook per e-mail. De verklaring dient in alle gevallen vergezeld te gaan van de bevestiging van de koopovereenkomst, zoals door Be.So.Different per e-mail is verzonden.

De producten dienen door de klant in dezelfde staat aan Be.So.Different retour te worden gezonden, als deze door de klant waren ontvangen. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant. De klant dient als een zorgvuldig bewaarder voor de producten te zorgen.

Be.So.Different vergoedt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding, het door de klant voor het betreffende product betaalde.

9. Klachten en garantie

Indien de klant meent dat een geleverd product niet de eigenschappen bezit zoals door Be.So.Different zijn medegedeeld, dan wel de klant voor normaal gebruik daarvan mag verwachten, dient de klant Be.So.Different hiervan binnen bekwame tijd na aflevering of ontdekking in kennis te stellen. Ter beoordeling van Be.So.Different zal het betreffende product vervangen of hersteld worden.

Be.So.Different is niet gehouden tot vervanging van het product, wanneer de afwijkingen te gering zijn om dit te rechtvaardigen, dan wel het product teniet of achteruit is gegaan doordat de klant niet als zorgvuldig bewaarder voor het behoud ervan heeft gezorgd. Be.So.Different is niet gehouden tot vervanging of herstel, indien de kosten van vervanging of herstel in geen verhouding staan tot de koopprijs van het betreffende product en/of de geconstateerde afwijkingen. Be.So.Different zal in die gevallen de prijs van het betreffende product in evenredigheid kunnen verminderen.

Er wordt geen garantie geven ter zake van slijtage, onoordeelkundig gebruik of schade aan de producten ontstaan door eigen schuld of toegebracht door derden.

10. Aansprakelijkheid
Be.So.Different is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een tekortkoming die niet aan haar kan worden toegerekend. In alle gevallen waarin sprake is van aansprakelijkheid van Be.So.Different is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de schade tot een bedrag ter hoogte van ten hoogste de op grond van de koopovereenkomst door de klant betaalde prijs. Be.So.Different is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

11. Privacy
De gegevens die de klant invult op de website worden bewaard en gebruikt voor bepaalde specifieke doeleinden, zoals omschreven in de Privacy Statement. Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant er mee in dat zijn gegevens kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Statement.

12. Toepasselijk recht
Op de koopovereenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent de koopovereenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 september 2013 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 57501777.